HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Trang chủ

Sau khi đăng nhập thành công với tài khoản giáo viên, hiện thị màn hình mặc định Trang chủ của bao gồm:

- Danh sách lớp giáo viên đang phụ trách.

- Danh sách các menu nhanh như hình.

 

*Note:

-Danh sách lớp giáo viên đang phụ trách (mặc định Active lớp đầu tiên).

-Nếu giáo viên phụ trách nhiều lớp, để Active lớp khác thì bạn click chọn vào thông tin của lớp tương ứng. Mọi thông tin của ứng dụng sẽ hiện thị theo thông tin dữ liệu của lớp đang được Active.

2.1 Nhắn cô

2.1.1 Xem chi tiết lời nhắn cô

 

Để xem những lời nhắn cô của lớp Active, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Nhắn cô

Bước 2: Click tab Lời nhắn (Báo nghỉ hoặc Dặn thuốc) để xem các loại nhắn cô khác nhau theo ngày.

Bước 3: Click từng từng lời nhắn, hiện thị chi tiết nội dung lời nhắn.

*Note: Chỉ có thể xem chi tiết nhắn cô loại Lời nhắn & Dặn thuốc.

2.1.2 Xác nhận lời nhắn cô

Để xác nhận lời nhắn cô, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Nhắn cô

Bước 2: Click button ”Xác nhận“ để xác nhận lời nhắn cô

*Note:

-Sau khi ”Xác nhận“ thành công sẽ chuyển tự động chuyển thành trạng thái ”Đã Xác nhận“. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi thông báo đến phụ huynh.

-Với những trường có phòng y tế, thì giáo viên sẽ không cần phải xác nhận những lời nhắn loại Dặn thuốc.

2.2 Điểm danh

2.2.1 Danh sách điểm danh

 

Để xem danh sách điểm danh của lớp Active, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Điểm danh

Bước 2: Hiện thị danh sách Điểm danh của lớp, cho phép giáo viên điểm danh cho bé

*Note:

-Thống kê số lượng bé đã điểm danh đến/về 

-Giáo viên có thể tìm kiếm nhanh theo tên bé

-Giáo viên chỉ được điểm danh trong ngày

 

2.2.2 Điểm danh đến

 

Để điểm danh đến,  bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Điểm danh

Bước 2: Click button  đế điểm danh đến

(Hệ thống sẽ lưu lại thời gian điểm danh tạm )

Bước 3: Click button ”CẬP NHẬT“ để điểm danh thành công.

*Note:

-Sau khi click button ”CẬP NHẬT“ thành công, hệ thống sẽ cập nhật thời gian đến của bé và giáo viên sẽ được phép điểm danh về cho bé. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi thông báo đến phụ huynh bé đã đến lớp tại thời gian giáo viên cập nhật điểm danh đến.

-Với những bé đã được xác nhận Báo nghỉ ở màn hình Nhắn cô thì giáo viên sẽ không được điểm danh cho bé, hiện thị như

2.2.3 Điểm danh về

 

Để điểm danh về,  bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Điểm danh

Bước 2: Click button  để điểm danh về

(Hệ thống sẽ lưu lại thời gian điểm danh tạm )

Bước 3: Click button ”CẬP NHẬT“ để điểm danh thành công.

*Note:

-Sau khi click button ”CẬP NHẬT“ thành công, hệ thống sẽ cập nhật thời gian về của bé. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi thông báo đến phụ huynh bé đã được đón về tại thời gian giáo viên cập nhật điểm danh về.

-Nếu bé về muộn, thì bé sẽ tự động được chuyển sang lớp Muộn và sau khi giáo viên phụ trách đã xác nhận  NHẬN“  thì việc điểm danh về là do giáo viên lớp Muộn phụ trách. Đồng thời, trạng thái của bé sẽ cập nhật về Muộn, hiện thị như

 

2.3 Nhận xét

2.3.1 Danh sách nhận xét

 

Để xem danh sách nhận xét của lớp Active, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Nhận xét

Bước 2: Hiện thị danh sách Nhận xét của lớp, cho phép giáo viên nhận xét cho từng bé hoặc nhiều bé cùng lúc.

 

 

*Note:

-Thống kê số lượng bé đã nhận xét & chưa nhận xét

-Giáo viên chỉ được nhận xét trong ngày

2.3.2 Tạo nhận xét

 

Để tạo nhận xét, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Nhận xét, click tab ”Chưa nhận xét

Bước 2: Click vào bé để nhận xét cho bé

Bước 3: Hiện thị màn hình tạo nhận xét, nhập thông tin nhận xét

Bước 4: Click button ”GỬI NHẬN XÉT

 

*Note:

-Sau khi giáo viên ”GỬI NHẬN XÉT“ thành công, hệ thống gửi thông báo và nội dung nhận xét của bé đến phụ huynh.

-Sau khi giáo viên đã nhận xét, nếu muốn thay đổi nội dung nhận xét cho bé bằng cách thêm nhận xét trên trang quản trị.

-Ngoài ra, giáo viên có thể tạo nhận xét cho nhiều bé bằng cách click icon ở màn hình Danh sách nhận xét.

Để chọn nhiều bé để nhận xét, bạn click   

2.3.3 Xem chi tiết nhận xét

Để xem chi tiết nhận xét, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Nhận xét, click tab ”Đã nhận xét

Bước 2: Click  vào bé để xem chi tiết nhận xét

 

2.4 Thời khóa biểu

 

Để xem thời khóa biểu của lớp Active, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Thời khóa biểu

Bước 2: Hiện thị danh sách Thời khóa biểu của lớp bao gồm buổi sáng & buổi chiều

(Mặc định hiện thị thời khóa biểu ngày hiện tại)

2.5 Thực đơn

 

Để xem thực đơn của lớp Active, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Thực đơn

Bước 2: Hiện thị danh sách Thực đơn của lớp bao gồm buổi sáng & buổi chiều

(Mặc định hiện thị thực đơn ngày hiện tại) 

2.6 Trải nghiệm

 

Để xem danh sách trải nghiệm, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Trải nghiệm“ 

Bước 2: Hiện thị danh sách nhóm Trải nghiệm, click chọn nhóm Trải nghiệm

Bước 3: Hiện thị danh sách các video, click chọn video để xem chi tiết

2.7 Lịch

 

Để xem Lịch của lớp Active, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Lịch“ 

Bước 2: Hiện thị danh sách Lịch theo tháng

(Lịch bao gồm những ngày lễ, ngày sinh nhật của bé) 

2.8 Album

2.8.1 Tạo Album

Để tạo Ablum của lớp Active, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Album“ 

Bước 2: Click ”Tạo Album

Bước 3: Nhập tên Album & Thêm ảnh

Bước 4: Click ”Tạo Album“ để tạo thành công album

*Note:

-Với lần đầu tiên , bạn hãy cho phép ứng dụng truy cập thư viện ảnh của thiết bị.

-Cho phép upload ảnh có định dạng .JPG,.PNG, .JPEG

-Mỗi lần upload tối đa 30 ảnh

 

2.8.2 Chi tiết Album

Để xem chi tiết Album, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Album

Bước 2: Click Album bạn muốn xem chi tiết

 

*Note:

-Thêm ảnh cho Album: bạn click để thêm ảnh cho Album.

-Bạn click   hiện thị như hình:

+ Click  Sửa tên Album để đổi tên Album

+ Click  Xóa Album để xóa Album

+ Click  Xóa ảnh để xóa ảnh

 

2.9 Chat

2.9.1 Danh sách chat

Để xem danh sách chat, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Trang chủ, click icon ”Chat“ 

Bước 2: Hiện thị tất cả cuộc hội thoại chat của giáo viên

*Note:

-Cho phép tìm kiếm nhóm chat theo tên nhóm chat, tên phụ huynh

-Danh sách chat sắp xếp theo thời gian chat gần nhất

-Nếu có tin nhắn mới chưa đọc sẽ hiện thị

 

2.9.2 Tạo nhóm chat

Để tạo nhóm chat, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình Chat, click icon

Bước 2: Hiện thị màn hình Tạo nhóm chat, nhập tên nhóm, chọn người thêm vào nhóm

Bước 3: Click button ”Tạo nhóm

 

*Note:

-Cho phép tìm kiếm

-Tên nhóm nhập tối đa 255 ký tự

-Cho phép chọn tất cả danh sách bằng cách click “Danh sách liên lạc“

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn từng người vào nhóm chat.

-Để thay đổi ảnh nhóm, bạn click chọn lựa ảnh và click Done để lưu thành công ảnh.

-Để tạo chat riêng, bạn vào màn hình Lớp học click icon chat để bắt đầu cuộc hội thoại.

 

 

2.9.3 Xem chi tiết chat

 

Để xem chi tiết chat, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình danh sách chat

Bước 2: Click xem chi tiết chat

 

*Note:

-Để chat, bạn click ”Viết tin nhắn“ để nhập tin nhắn, chỉ được nhập tin nhắn dạng text.

-Để xem chi tiết thành viên của nhóm chat, bạn click

-Để tìm kiếm nội dung chat, bạn click 

 

 

 

2.9.3 Quản lý thành viên nhóm chat

 

Để xem chi tiết chat, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở màn hình danh sách chat, click xem chi tiết nhóm chat

Bước 2: Click để xem thành viên nhóm chat

 

*Note:

-Để thêm thành viên: bạn click  chọn người muốn thêm và click button Thêm để thêm thành công.

-Để mời ra khỏi nhóm: bạn click Mời ra khỏi khóm“, hiện thị màn hình xác nhận, click ”Xác nhận“ để mời thành viên ra khỏi nhóm thành công.

 

 

 

Quý khách vui lòng để lại thông tin liên hệ
Để nhận tư vấn nhanh nhất
Hơn 100 trường mầm non trên cả nước đã tin dùng ApecKids Hơn 100 trường mầm non trên cả nước đã tin dùng ApecKids